Våre fagområder

ARKITEKTUR

Arkitektur er byggekunst, bruks- og stedskunst. Ordet er avledet av det latinske ordet for arkitekt, architectus, som er lånt fra det greske ordet arkhitekton, sammensatt av arkhi- (hoved- eller sjef-) og tekton (håndverker, bygger). Grunnbetydningen er altså en byggmester.

Som oftest blir arkitektur plassert mellom teknikk og humaniora og knyttet til ulike byggeoppgaver. Den kunstneriske delen av arkitekturfaget finner vi i begrepet byggekunst og kommer til uttrykk i lov om åndsverk, som gir arkitekturen status som åndsverk med opphavsrett for skaperen av verket.

Arkitektur er blitt kalt moderkunsten, den sto for helheten, og den samlet liv og sted på en slik måte at menneskene ble sikret tilhørighet og omgivelsene bestandighet. Den tidligste kjente definisjon av arkitekturens oppgaver skriver seg fra antikken. Vitruvius skrev i det 1. århundre av vår tidsregning verket Ti bøker om arkitektur, De architectura, og inkluderte både byplanlegging og planlegging av festninger. Prosjektråd Innlandet sitt forretningsområdet er byggeteknisk prosjektering og byggeadministrasjon.

BYGGETEKNIKK

Byggeteknikk er et sivilingeniørfag som omhandler design, konstruksjon og vedlikehold av menneskeskapte eller naturlige omgivelser, inkludert konstruksjoner som broer, veier, kanaler, demninger og bygninger. Byggeteknikk er det eldste ingeniørfaget etter militæringeniørstudiet, og det ble dannet for å skille de to fra hverandre.

BYGGELEDER

Byggeleder er en byggeteknisk fagkyndig rådgiver for en byggherre i et bygge- eller anleggsprosjekt. En byggeleder vil vanligvis være byggherrens representant på bygge- eller anleggsplassen. I den forbindelse har han gjerne fullmakt til å bestille ytelser for begrensete beløp. Byggeleders oppgave er først og fremst å føre tilsyn og kontroll med ytelsene fra entreprenøren i produksjonsfasen.

Flere andre oppgaver kan høre med i et oppdrag som byggeleder. Oppgavene kan også begynne allerede i prosjekteringsfasen, hvis byggherren vil at byggelederen skal delta i forberedelsen av det som skal foregå under produksjonsfasen. Ved mindre bygg kan også byggets arkitekt ha en tilsvarende funksjon som byggeleder ved nærmere avtale med byggherren. Hovedoppgaven til byggelederen er å påse at byggearbeidene, materialene og dokumentasjonen blir utført i henhold til entreprenørkontraktens (avtalens) spesifikasjoner.

Blant byggeleders ordinære oppgaver inngår vanligvis avholdelse, ledelse og referat fra byggemøter, regelmessig rapportskrivning (økonomi, framdrift, avvik osv.), attestasjon på time-/materiallister og på fakturaer, arrangere og delta i befaringer (kontroll, ferdigstillelse, overtagelse, reklamasjon osv.) og føre protokoll fra disse. En byggeleder skal si fra om avvik av noen betydning og om hvilke tiltak som bør bli satt inn.

Byggelederen kan komme i erstatningsansvar hvis han ikke påpeker forhold som han burde ha oppdaget og kunne ha gjort noe med. Det er en en egen Norsk Standard for byggelederoppdrag: NS 8403. Sammen med den er det et formular for avtaledokument: Byggblankett 8403 Formular for kontrakt om byggelederoppdrag. Den finens også en tilhørende Veiledende ytelsesbeskrivelse for byggelederoppdrag, som er utarbeidet av Standard Norge/Pronorm for bruk sammen med kontrakter basert på NS 8403 1. utg. 2005.

SHA (HMS)

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er en samlebetegnelse på arbeidsplassenes interne arbeid med helsevern, miljøvern, arbeidsmiljø og trygghet for ansatte. Tilrettelegging for HMS skal forebygge skader og miljøforstyrrelser, og sikre de ansatte et sunt arbeidsmiljø.
Alle virksomheter skal arbeide systematisk med HMS i henhold til Forskrift om Systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter («Internkontrollforskriften») eller Rammeforskriften (petroleumsvirksomheten).

For HMS på bygge- og anleggsplasser gjelder den såkalte byggherreforskriften som er fastsatt med hjemmel i arbeidsmiljøloven. For offentlige anskaffelser over kr 100.000,- eksklusive merverdiavgift, skal tilbyderne inngi en skriftlig og underskrevet HMS egenerklæring der de skal bekrefte at de vil følge HMS reglene.

PROSJEKT- OG PROSJEKTERINGSLEDELSE

I mindre byggesaker (ombygging, enebolig o.l.) vil arkitekten kunne stå som eneste prosjekterende aktør gjennom helle prosessen. I de aller fleste byggesaker vil arkitekt imidlertid være en av flere aktører. Fra å starte opp i et samarbeid alene med byggherre, vil det etter hvert som prosjektet tar form innhentes konsulenter som tar for seg de ulike delene av bygget, det dannes en prosjektgruppe. Til å styre gruppen ansettes en prosjekteringsleder som samler trådene og koordinerer gruppen. I noen prosjekter er det hensiktsmessig at arkitekten også er prosjekteringsleder.

TOTALPROSJEKTERING
TILSTANDSVURDERING AV BYGG
DOKUMENTASJON AV BRANNSIKKERHET I BYGG